Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Haitallisella stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä kykenemättömäksi selviytymään häneen kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista.

Stressin aiheuttamia haitallisia muutoksia voidaan havaita psyykkisissä toiminnoissa, käyttäytymisessä ja elimistön toiminnassa. Tyypillisiä stressireaktioita ovat emotionaaliset reaktiot, kuten pettymyksen tunteet, masentuneisuus, ärtyneisyys, ahdistuneisuus tai rauhattomuus. Vaikutus voi näkyä motivaation muutoksena, väsymyksenä, haluttomuutena, aloitekyvyttömyytenä tai kognitiivisina muutoksina, kuten keskittymisvaikeuksina, hajamielisyytenä, muistamattomuutena tai ajatussisältöjen kapeutumisena.

Haitallisen stressin aiheuttama muutos voi kohdistua myös itseluottamukseen ja aiheuttaa vieraantumista. Käyttäytyminen voi muuttua, esimerkiksi sosiaalinen aktiivisuus voi vähentyä, päihteiden käyttö tai työstä poissaolo voivat lisääntyä ja velvollisuuksia voidaan lykätä. Tyypillisiä fysiologisia reaktioita ovat verenpaineen muutokset, unettomuus, ruokahaluttomuus, kivut ja säryt tai hormonaaliset muutokset. Pitkittyessään vaikutukset voivat olla psyykkisiä tai fyysisiä sairauksia.

Työuupumus on vakava, työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä, jonka seurauksena ihmisen voimavarat ehtyvät. Sille on ominaista kokonaisvaltainen väsymys, kyyniseksi muuttunut asennoituminen ja heikentynyt itsetunto.

Työnantajan tulee välttää ja vähentää työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa haittaa. Työnantajalla on myös velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, kun työntekijä kuormittuu työssään terveyttään vaarantavalla tavalla. Keskeisiä toimenpiteitä ovat työn ja kiireen hallinta, työn mielekkyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä hyvän ja turvallisen työilmapiirin vahvistaminen.

 • vähentynyt suoriutumiskyky ja yrittämisen halu
 • luovuttamismieliala, passiivisuus, aloitekyvyttömyys
 • välinpitämättömyys, toivottomuus
 • muistivaikeudet, lisääntyneet virhesuoritukset
 • alentunut mieliala, epämääräiset kivut ja säryt
 • mieli ja keho käyvät ylikierroksilla
 • keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, hermostuneisuus
 • univaikeudet
 • yliherkkyys, itkuisuus
 • pelko kontrollin menetyksestä
 • ristiriitoja ilmaantuu herkästi
 • lisääntynyt tupakointi tai alkoholin käyttö.

Lähde: Työterveyslaitos

 • vireys, aktiivisuus
 • hyväntuulisuus, rakentavuus
 • asiat sujuvat, eri roolit toimivat
 • vapaa-aika riittää palautumiseen
 • ajatus seuraavasta työpäivästä tuntuu mukavalta
 • selkeät työn tavoitteet ja tehtäväkuvat
 • työnjaon ja vastuiden selkeys
 • työn vaihtelevuus ja itsenäisyys
 • sopiva työmäärä ja työtahti
 • vaikuttamisen mahdollisuudet omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin asioihin
 • riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku
 • yhteiset toimintatavat, säännöt ja käytännöt
 • työvälineiden ja järjestelmien toimivuus
 • tasapuolinen ja kuunteleva esimiestyö
 • yhteiset pelisäännöt konfliktien puheeksi ottamiselle
 • toimintamalli epäasiallisen kohtelun varalta.

Tunnista ajoissa stressin oireet ja jaksamisestasi kertovat merkit!

 • Jos koet olevasi kuormittunut, ota asia esille esihenkilön kanssa.
 • Puhu tuntemuksistasi ja kokemuksistasi kollegallesi. Muilla voi olla samanlaisia kokemuksia, ja voitte yhdessä viedä asian esihenkilölle.
 • Jos terveytesi heikkenee stressin takia, hakeudu työterveyshuoltoon.
 • Voit pyytää työterveyshuollolta arvion kuormittumisestasi.

Seuraavaksi