Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Painoalalla kuten muuallakin teollisuudessa käytetään erilaisia työtä helpottavia apuvälineitä. Käsivoimalla käytettäviä välineitä kutsutaan puhekielessä yleisesti käsityökaluiksi ja koneesta puhutaan yleensä silloin, kun voimanlähteenä on joku muu energialähde kuin suora lihasvoima. Koneeksi luokittelu ei ole ihan noin suoraviivainen, joten tarkempi kuvaus kannattaa katsoa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta.

Koneita koskevia vaatimuksia ovat muun muassa:

 • Kone on oltava suunniteltu ja rakennettu säädösten mukaisesti
 • Koneessa pitää olla CE-merkintä (1995 jälkeen valmistetut) sekä mm. koneen nimi, valmistajan nimi ja osoite sekä koneen yksilöintimerkinnät (koneasetuksen vaatimukset).
 • Hallintaelimien ja merkkivalojen tekstit tai symbolit sekä tarvittavat varoitusmerkit ovat selkeästi havaittavissa
 • Melutaso ja henkilönsuojainten tarve on merkitty
 • Koneen mukana pitää olla käyttö- ja huolto-ohjeet sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomen- ja ruotsinkielisinä.

Koneturvallisuuden standardit täydentävät laissa esitettyjä vaatimuksia. Konetta suunniteltaessa tai rakennettaessa valmistaja voi käyttää niitä apunaan. Kun kone on valmistettu standardien mukaan, sen katsotaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. Painokoneiden turvallisuutta tyypillisine vaaroineen käsitellään standardissa SFS-EN 1010-1 + A1.

Hanki turvallinen ja tarkoituksenmukainen kone- ota tarkistuslista käyttöösi koneen hankintavaiheessa!

Koneet on rakennettava, sijoitettava ja asennettava siten, että niiden käyttö ja huolto on turvallista. Kone on lisäksi varustettava tarpeellisin suojalaittein ja merkinnöin. Sijoituksessa tulisi huomioida koneen varsinainen käyttö ja käyttö-olosuhteet sekä huollon vaatima liikkuma- ja työskentelytilan laajuus.

Koneelle on ennen käyttöön luovutusta, tapaturman jälkeen tai esim. oleellisten muutosten jälkeen tehtävä käyttöönottotarkastus. Vain turvalliseksi todennettuja koneita, joiden käyttöön on huolella perehdytetty – saa luovuttaa työntekijöiden käyttöön. Turvatonta ja/tai säädösten vastaista konetta ei saa luovuttaa myöskään ulkopuolisten käyttöön. Koneen käyttöohjeet tulee säilyttää ja niitä pitää täydentää tarpeen mukaan.

Koneet tulee myös pitää turvallisina koko niiden eliniän ajan, eli huolto- ja kunnossapito-ohjelma on syytä laatia jokaiselle koneelle. Osa koneista (esim. henkilönostimet), on lisäksi määräaikaistarkastettava. Määräaikaistarkastettavat koneet on lueteltu käyttöasetuksen liitteessä.

Käyttöasetuksessa (403/2008)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on esitetty työnantajaa koskevat velvollisuudet sekä yleiset säännökset koneiden turvallisuudesta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

Koneiden vaarojen arviointi

TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, työvälineillä ja koneilla sattuneet tapaturmat 2018-2022, prosenttiosuudet

Käsityökaluja, kuten sahaa, vasaraa, saksia, leikkureita tai turvaveitsiä tarvitaan työssä lähes poikkeuksetta. Vaarat liittyvät yleensä niiden väärinkäyttöön tai huonokuntoisuuteen. Tylsät tai kuluneet työkalut tekevät työstä raskaampaa ja myös lipeämisiä tapahtuu herkemmin.

Koneiden ja työvälineiden riskien arvioinnissa on hyvä käydä läpi työpaikalla sattuneet läheltä-piti-tilanteet, turvallisuushavainnot sekä sattuneet tapaturmat. Millä koneilla sattuu esimerkiksi harvoin mitään, mutta onko vakavuus toteutuessaan sietämätön? Miksi ja millä esimerkiksi pieniä haavoja sattuu usein? Olisiko ne helposti poistettavissa työkalua vaihtamalla tai työtapoja muuttamalla?

 • Selvitä vanhojen koneiden turvallisuus järjestelmällisesti ja laadi suunnitelma niiden turvallistamiseksi.
 • Käyttöohjeet tulee laatia, ellei niitä ole saatavilla.
 • Ellei itsellä ole riittävästi osaamista, on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.

Koneiden riskien arvioinnissa tulee huomioida esimerkiksi liikkuvat osat ja ulkoiset rakenteet, kuumat pinnat, jännitteelliset osat, melu, tärinä, säteilyt, sähkömagneettiset kentät, terveydelle haitalliset ja räjähdysvaaran aiheuttavat päästöt (pölyt, kaasut, höyryt) ja automaattiset toiminnot.

Esimerkkejä liikkuvista koneen osista painoalalla:

 • voimansiirtolaitteet, kuten pyörivät akselit, hammaspyörät, ketjut, kiilahihnat
 • tuulettimen siivet ja muut vastaavat liikkuvat osat
 • paperileikkurin terä
 • taittolaitteen taittoterät
 • punttinostin
 • naukkari
 • arkinnostolaite
 • automaattilavaajat
 • nauhasidontalaite.

Liikkuvista koneen osista voi aiheutua

 • puristumis-, leikkautumis-, takertumis- tai viiltovaara
 • nieluun- tai loukkuun jäämisen vaara
 • iskuvaara
 • pisto- tai puhkaisuvaara
 • kitka- tai hiertymisvaara
 • korkeapaineisen neste- tai kaasusuihkun vaara.

Standardeista on usein apua koneen vaarojen selvittämisessä ja riskien arvioinnissa. Esimerkiksi turvaetäisyyksiä koneen liikkuviin osiin käsitellään standardeissa SFS-EN ISO 13857 ja SFS-EN ISO 13854.

Koneiden käytön turvallisuutta tulee valvoa jatkuvasti. Helppo tarkistuslista esim. turvallisuuskierroksille löytyy tästä:

Löysiä vaatteita, koruja, sormuksia jne. ei saa käyttää ja pitkät hiukset tulee sitoa kiinni takertumisvaaran vuoksi. Samasta syystä myöskään pyörivien koneiden tai työvälineiden kanssa työskenneltäessä ei saa käyttää käsineitä.

Koneissa ja laitteissa on liikkuvat koneen osat varustettava suojuksin tai laittein, jotka estävät pääsyn vaara-alueelle tai pysäyttävät vaarallisten osien liikkeet ennen kuin vaara-alue saavutetaan. Suojukset ja laitteet tulisi rakentaa siten, että työntekijä itse ei ulotu tai hänen kätensä tai jalkansa eivät ulotu vaara-alueelle.

Koneiden riskin arvioinnin apuna voi käyttää standardia SFS-EN ISO 12100:2010 ja teknistä raporttia SFS- ISO/TR 14121-2. Standardissa on mm. esitelty koneiden tyypillisiä vaaroja ja annetaan opastusta riskien arvioinnin eri vaiheisiin. Metstan sivuilta löytyy Excel-pohjainen riskiarviointityökalu, jolla voi tehdä koneille yksityiskohtaisemman riskiarvioinnin tarpeen mukaan, jos tarvitset tarkempaa arviointia OiRAn lisäksi. Muista hyödyntää jo aiemmin mainittua painokoneen turvallisuusstandardia.


Seuraavaksi