Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Siisteys ja järjestys 

Huomattava osa sattuneista työtapaturmista on liukastumisia ja kompastumisia. Niiden aiheuttaja on usein jokin työpaikan epäjärjestyksestä tai epäsiisteydestä johtuva tekijä.

Jatkuvasti tulisi tarkkailla myös kulkureittien yleistä turvallisuutta, eli esim. portaiden, työtasojen, kulkuteiden, nosto-ovien, lastauslaitureiden nostimien ja ajosiltojen toimivuutta, kuntoa ja siisteyttä. Lisäksi kiinteistön omistajan vastuulle kuuluvat hissit ja niiden tarkastukset.

Ulkoalueiden kunnossapidosta, liukkaudentorjunnasta, kulkureittien merkinnöistä ja riittävästä valaistuksesta ei tule tinkiä.

Animaatio liikkumistapaturmista:

Ylimääräiset tavarat työpisteissä ja kulkuväylillä vievät tilaa työliikkeiltä ja muodostavat helposti näköesteitä, jotka haittaavat työpaikan sisäistä liikennettä. Kulkuteillä ja työtasoilla kulkevat sähköjohdot, vesi- ja paineletkut sekä roskat, puolivalmiit tuotteet, työkalut ym. sinne kuulumattomat tavarat lisäävät onnettomuus- ja tapaturmariskejä. 

Palo- ja työturvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että tuotannossa käytettävät kemikaalit, jätteet ja pesurätit ovat järjestyksessä ja asianmukaisissa ja merkityissä astioissa. 

Siivousta ja järjestystä helpottaa kun työkaluille, välineille, tavaroille ja tarvikkeille on osoitettu omat säilytystilat sekä erilaisille jätteille on asianmukaiset keräysastiat.

Hyvä järjestys ja siisteys edistävät paitsi työ- ja paloturvallisuutta myös helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä ja lisäävät työviihtyvyyttä. Työpisteet tuleekin siivota aina kunkin työvuoron päätteeksi ja sille on myös varattava oma aikansa.

Jalkaisin liikkuvan työntekijän joutuminen liikkuvan työvälineen toiminta-alueelle on estettävä. Jos työn tekeminen edellyttää työntekijän liikkumista jalkaisin tällaisella alueella, on työntekijän turvallisuus varmistettava tarkoituksenmukaisin toimenpitein.

Kuljettaessa sisä- ja ulkotilojen välillä on valaistuksen muutoksiin kiinnitettävä huomiota. Kirkkaasta ulkoilmasta sisälle tullessa näkökyky ei sopeudu välittömästi hämärämpään olosuhteeseen. Jos sisäalueella on liikkuvia koneita tai liikennettä, on valaistusero otettava huomioon lisävalaistuksella. 

Työntekijän tulee päästä turvallisesti kaikkiin tuotannossa, säädössä ja kunnossapidossa tarvittaviin paikkoihin. Kulkuteiden ja työskentelytasojen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti putoamis- ja liukastumisvaara. Kädensijat ja askelmat on suunniteltava, rakennettava ja sijoitettava siten, että työntekijät käyttävät niitä vaistomaisesti eivätkä käytä esimerkiksi koneen hallintalaitteita niiden sijaan. 

Kun työskentelytasojen korkeusero on yli 0,5 m, on kulkua varten järjestettävä porras tai luiska. 0,5–1,5 m korkeissa portaissa ja luiskissa rakennetaan käsijohde vähintään toiselle sivulle. Korkeuseron ollessa yli 1,5 m on portaissa ja luiskissa oltava molemmin puolin käsijohde ja välijohde. 

Järjestettäessä työpaikan sisäistä liikennettä tulisi suurten liikennevirtojen kohtaamista välttää ja liikenteelle tulisi varata riittävästi tilaa. Jalankulku- ja muu liikenne tulisi erottaa toisistaan esimerkiksi siten, että sijoitetaan jalankulkuväylä täysin erilleen trukin käyttämästä kulkutiestä ja erotetaan ajoväylät kaiteella. Jokaisen trukkioven välittömään läheisyyteen tulisi sijoittaa henkilöovi, jonka kautta henkilöliikenne pääsee kulkemaan.

Liikenneväylät tulisi suunnitella siten, että peruuttamisen tarve autoilla, trukeilla tai muilla kulkuneuvoilla olisi mahdollisimman vähäinen.

Yksisuuntaisilla trukkiteillä väylän vähimmäisleveytenä on yleensä pidetty kuormatun trukin leveyttä, johon lisätään 1,2 metriä, ja kaksisuuntaisilla trukkireiteillä kaksi kertaa kuormatun trukin leveys, johon lisätään 1,8 metriä, kuitenkin vähintään 4,2 m. Lisäksi trukin yläpuolelle tulisi jäädä vähintään 0,5 m vapaata tilaa. Ovien kohdalla törmäysvaaraa oviaukon yläreunaan voidaan vähentää katosta roikkuvalla varoituspuomilla.

Ajoväylät ja risteykset merkitään ja varustetaan tarvittavilla opasteilla ja liikennemerkeillä. Merkinnät ovat erityiset tärkeitä silloin, kun jalankulkuliikennettä ei ole voitu erottaa ajoneuvoliikenteestä. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja kestäviä. Ne voidaan toteuttaa maalaamalla, liimattavilla nauhoilla tai merkkausnastoilla.

Kenellekään ei saa jäädä epäselväksi, mikä on trukkien käyttämä väylä ja mikä jalankulkijoille tarkoitettu väylä. Trukkiliikenteestä aiheutuvia vaaroja voidaan vähentää myös siten, että huolehditaan trukkireittien kunnosta, pidetään reitit puhtaina ja huolehditaan liukkaudenestosta. Useilla teollisuuden työpaikoilla trukin nopeuksia on rajoitettu jopa 10–15 km/h.

Näkyvyyttä voidaan parantaa käyttämällä risteyksissä esim. kuperia peilejä. Ajoneuvojen näkyvyyttä voidaan lisätä myös käyttämällä vilkkuvaloja, heijastimia ja peruutusvaloja. Työntekijöiden näkyvyyttä voidaan lisätä käyttämällä näkyvää suojavaatetusta.

Videolla on onnettomuuskuvausten lisäksi ohjeistusta turvallisen sisäisen liikenteen suunnitteluun.

Seuraavaksi