Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Kemikaaleista ja pölystä aiheutuvia riskejä voidaan poistaa tai pienentää esimerkiksi seuraavin keinoin:

Haitattomampien kemikaalien käyttö

Kemikaaleista aiheutuvia haitallisia terveysvaikutuksia voidaan välttää korvaamalla kaikki syöpävaaralliset, perimälle ja lisääntymiselle vaaralliset, myrkylliset, ärsyttävät ja syövyttävät kemikaalit vähemmän haitallisilla aineilla. 

Työturvallisuutta voidaan lisätä myös käyttämällä kemikaaleja, jotka eivät ole helposti haihtuvia tai pölyäviä. 

Tutustu kemikaalien hyvään hankintakäytäntöön:

Työmenetelmät

Kemikaaleille ja pölylle altistuminen voidaan poistaa tai sitä voidaan merkittävästi vähentää myös vaihtamalla tuotantotapoja vähemmän haitallisia päästöjä aiheuttavaksi. 

Esimerkkejä tällaisista torjuntakeinoista ovat 

  • painokoneen telojen pesun automatisointi 
  • kasvisöljypohjaisten pesunesteiden käyttö 
  • kasvisöljypohjaisten painovärien käyttö. 

Ilmastointi

Ilmanvaihto voidaan järjestää joko yleis- tai kohdeilmanvaihtona. Ilmanvaihdon tehokkuus riippuu sisäänpuhallus- ja poistoaukkojen sijainnista, venttiileistä ja ilmavirran nopeudesta. 

Ilmanvaihdon järjestäminen yleisilmanvaihdolla on riittävä silloin, kun epäpuhtauspäästöt hallitaan helposti eikä epäpuhtauksien laatu tai määrä aiheuta vaaraa. Yleisilmanvaihto riittää myös, kun epäpuhtauslähteet eivät ole lähellä työskentelypaikkoja ja tilojen likaiset osat voidaan eristää seinämin tai pysyvien paine-erojen avulla saada aikaan oikeat ilman virtaussuunnat. 

Jos prosesseista ja työvaiheista huoneilmaan vapautuvat epäpuhtaudet ovat työilman laadun kannalta merkittäviä, käytetään kohdeilmanvaihtoa. Kohdeilmanvaihdon tavoitteena on poistaa ilmanvaihtoteknisin keinoin tuotannossa syntyvät epäpuhtaudet mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ja estää niiden leviäminen työtilaan. Tällöin on huolehdittava myös korvausilman kattavasta määrästä.  

Kohdeilmanvaihto voi käsittää kohdepoistojen lisäksi myös tuloilman kohdepuhalluksen sekä ilmaverhotekniikan siten, että tuloilma johdetaan tarkoituksenmukaisella tavalla johtamalla epäpuhtaudet poistoaukkoja kohden ja estämällä vedon tunne työpaikoilla.  

Painosaleissa voidaan tuloilma ohjata työskentelyalueelle ja ottaa poistoilma epäpuhtauksien vapautumispaikoilta tai sivutiloista, joissa ei oleskella jatkuvasti. Epäpuhtauksien poisto jo syntykohdassaan vähentää tarvittavaa korvausilman määrää. Samalla ilmavirran nopeus voidaan pitää pienempänä ja vältytään vedolta ja melulta. Kohdeilmanvaihto toteutetaan usein paikallispoistona. Poistokanaviin liitetään imukupuja, imusieniä ym. tarkoitukseen sopivia imulaitteita. 

Liimasidontakoneen jyrsimessä pitää olla paperijätteen ja pölyn poistava imulaite, jonka avulla paperijäte voidaan ohjata suoraan jätekonttiin. Liimasidontakoneella (kuumaliimalaitteet) liimoista syntyvät liuotin- ja muut höyryt on poistettava automaattisesti lämmityksen yhteydessä käynnistyvällä, räjähdyssuojatulla imulaitteella. 

Eristäminen 

Ellei työntekijöitä välttämättä tarvita prosessin äärellä, työkohde voidaan eristää omaan ilmastoituun tilaansa. Eristäminen on paras ratkaisu myös, jos työn tekemisen olosuhteet ovat hankalat esimerkiksi liiallisen lämmön, epäpuhtauksien tai vedon takia. 

Painokone tai painoyksiköt voidaan eristää erillisillä rakenteilla, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään ja ne saadaan poistetuksi tietyltä alueelta paikallispoistolla. 

Henkilönsuojaimet 

Kemikaaleille ja pölylle altistumista voidaan vähentää käyttämällä oikeanlaisia henkilönsuojaimia, kuten suojakäsineitä tai hengityksensuojaimia. Henkilönsuojaimet tulee valita riskiarvioinnin perusteella ja vasta viimeisenä keinona, kun muut hallintatoimet on tehty (tai niitä odotellessa). 


Seuraavaksi