Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Vaaralliseksi jätteeksi katsotaan sellainen jäte, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus kuten räjähtävyys, syttyvyys, ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkyllisyys tai tartuntavaarallisuus. Vaarallinen jäte voi myös olla lisääntymiselle vaarallinen, vaurioittaa perimää tai olla ympäristölle vaarallinen. 

Graafisella alalla syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. 

 • liuotinta sisältävät jätteet 
 • painoväri-, liima- ja lakkajäte 
 • pesu- ja öljyrätit 
 • kostutusvesijäte 
 • painokoneiden pesuaineet
 • emäkset ja hapot 
 • ammoniakkivesi 
 • loisteputket ja -lamput 
 • paristot, akut 
 • digipainokoneen värikasetit 
 • käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER-jäte). 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.

Vaarallisen jätteen varastointi ja hävittäminen

Mikäli muu kiinteistön haltija kuin vaarallisen jätteen tuottaja on järjestänyt joillekin vaarallisille jätteille keräyksen, tulee jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallista jätelajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysastia. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistössä on järjestetty. 

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tarpeellisin merkinnöin varustettuina alustalla, jonka alla on nestettä läpäisemätön allas, tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa ja siten, ettei vaarana ole jätteen joutuminen maaperään tai viemäriin. Altaan tilavuuden tulee olla vähintään niin suuri kuin varastopaikassa olevan suurimman säiliön tilavuus.  

Jos kemikaalia joudutaan hävittämään jätteenä, käytetään säiliönä alkuperäistä pakkausta. Pakkaukseen kirjoitetaan sana ”Jäte”, ja se toimitetaan vaarallisten jätteiden varastoon, josta se on toimitettava asiallisesti eteenpäin. Jos vaaralliseksi aineeksi luokiteltua ainetta siirretään muuhun astiaan, tulee mukana siirtää myös oleelliset, selkeät ja yksiselitteiset tiedot aineesta varoitusmerkkeineen. Erehtymisen mahdollisuutta ei saa olla. 

Käytä kemikaalin alkuperäistä pakkausta, jos poistat kemikaalin jätteenä. Kirjoita päälle ’jäte’.

Ympäristöluvan saaneet jätevedet voidaan johtaa laimennettuina viemäriin paikallisen viemärilaitoksen sopimuksen mukaisesti. Muussa tapauksessa ne ovat vaarallisia jätteitä, jotka toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneeseen laitokseen. 

Vaarallisen jätteen kuljettaminen

Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen vastanottopaikkaan. Vaarallisia jätteitä koskevat paikkakunta- ja aluekohtaiset määräykset löytyvät oman kunnan jätehuoltomääräyksistä.  

Vaarallisen jätteen tuottajan on tarkastettava, että jätteiden kerääjä on ilmoittanut toiminnastaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja että sillä on voimassa oleva ympäristölupa.

Jokaisen kuljetuksen mukana on oltava siirtoasiakirja:

 


Seuraavaksi