Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Sähköön liittyvät vaarat muodostuvat sähköiskuvaarasta ja palovaarasta. Sähkön ihmiselle aiheuttamat tapaturmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • Sähkövirta vaurioittaa kehoa kulkiessaan sen kautta.
 • Sähkön aiheuttama valokaari saa aikaan lämpö- tai häikäisyvaikutuksesta johtuvan tapaturman.
 • Sähköisku aiheuttaa tasapainon menettämisen ja putoamisen.

Kehon tai sen osan kautta kulkeva sähkövirta voi voimakkuutensa tai kestonsa mukaan aiheuttaa lihaskouristuksia, sydämen toimintahäiriöitä, tajuttomuuden, palovammoja tai sydämen kammiovärinän, joka lyhyessä ajassa johtaa kuolemaan. Suurjännitteen aiheuttamat tapaturmat voivat muuttaa vaarallisella tavalla veren koostumusta.

Sähköpalo on sähkölaitteesta alkunsa saanut tai sähkölaitteiden teknisistä vioista syntynyt tulipalo. Myös sähkölaitteiden viallisesta tai väärästä asennuksesta, huolimattomasta käytöstä ja kunnossapidon puutteista aiheutuvat palot sisällytetään sähköpaloihin.

Sähkövaarojen arviointi

Vaarallisia sähkölaitteiden käyttöolosuhteita:

 • Käyttöpaikalla on sähköä johtava tai osittain johtava alusta.
 • Käyttöpaikka on kostea, märkä tai syövyttäviä aineita sisältävä tila.
 • Käyttöpaikalla on eristävä alusta, mutta samanaikaisesti joudutaan koskettamaan sekä sähkölaitetta että sähköä maahan johdattavaa metallia.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Sähkölaitteistojen huollosta ja kunnossapidosta tulee laatia huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Korjaus- ja huoltotöitä sekä asennustöitä saa tehdä vain sähkötöiden ammattilainen.

Sähkölaitteiden turvallisuuden parantamisessa voidaan käyttää mm.

 • suojajännitettä
 • suojaeristystä
 • suojamaadoitusta.

Siirrettävien sähkölaitteiden liitosjohdon on oltava ehjä ja olosuhteita vastaava. Jatkojohdon on vastattava koneen suojauksen kannalta liitosjohtoa. Liitos- ja jatkojohtojen kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti ja vialliset johdot on vaihdettava uusiin.

Tarkastuskohteita

 • Sähkökeskuksen eteen on jätettävä vähintään 0,8 metriä leveä hoitotila.
 • Sähkökeskukset on pidettävä puhtaina niiden päälle laskeutuvasta pölystä ja muusta liasta.
 • Kaapelihyllyt on pidettävä puhtaina.
 • Kolhiintuneet ja rikkoutuneet keskuskotelot on vaihdettava uusiin.
 • Keskuksissa tulee olla selvät virtapiirimerkinnät.
 • Sähkötiloissa ei saa säilyttää sinne kuulumatonta tavaraa, esim. siivousvälineitä, eikä liitos- ja jatkojohtoja saa sijoittaa kulkuväylille.
 • Pistorasioiden ja kytkimien rikkoutuneet kannet on vaihdettava uusiin.

Sähkölaitteet ja räjähdysvaaralliset tilat (ATEX)

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimuksenmukaisuudesta on määritelty laissa, valtioneuvoston asetuksessa sekä ATEX-laitedirektiivissä.

Jos räjähdysvaarallisissa tiloissa aiotaan tehdä sähkötöitä tai viedä mitään sähkölaitteita – tutustu ensin huolella asiaa koskeviin säädöksiin vakavien vahinkojen estämiseksi:


Seuraavaksi