Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Koneista ja laitteista aiheutuvia vaaroja voidaan poistaa tai vähentää teknisin toimenpitein muun muassa siten, että

  • eristetään kone tai konelinja työympäristöstä esimerkiksi koteloimalla koko kone tai aitaamalla koneen toiminta-alue
  • käytetään mekaanisia esteitä, kuten kaksin käsin käytettävää hallintalaitetta
  • asennetaan vaara-alueelle menon havaitsevia turvalaitteita tai vaarakohtiin erilaisia suojia (esim. valokennoja, turvakytkimiä, ristikkoja).

Oikeilla työtavoilla ja -menetelmillä voidaan lisätä teknisillä toimenpiteillä saavutettua turvallisuutta. Vaara-alueella työskennellään esimerkiksi huolto-, häiriö- ja ohjelmointitilanteissa. Tällöin koneet on turvallisuuden takaamiseksi erotettava kaikesta energiansyötöstä (sähkö, paineilma, hydrauliikka tai mekaaninen energia). Jos konetta ei jostain syystä voi erottaa energiansyötöstä, tulee koneen odottamaton käynnistyminen estää turvalaitteilla ja seis-käsky poistaa vain kuittaamalla. Kyltti tai ohje ei riitä varmistamaan koneen odottamatonta käynnistymistä. Turvallisuutta voidaan lisätä myös käynnistyshälytystä käyttämällä.

Hätäpysäyttimet eivät ole turvalaitteita vaan muiden toimenpiteiden ohella tarvittavia lisätoimenpiteitä. Hätäpysäyttimiä ei tule käyttää koneen ohjaukseen, ruuhkan purkuun tai häiriötilanteen selvittämiseen.

Painokoneet

Sylinterien suojien on oltava pakkotoimisia sekä levy- tai ristikkorakenteisia. Jos sylinterien urat on peitetty, riittää nielun suojaaminen. Nielujen suojauksessa käytettävä suojalaite voi olla kiinteä tai siirrettävä.

Sileäpintaisten sylinterien ja telojen nielut voidaan suojata esimerkiksi suojatangoilla, jotka ovat vain työkalujen avulla irrotettavissa.

Sylinteriurat tulee peittää, tai nielu on suojattava rajakytkimellä. Rajakytkintä saa käyttää nielunsuojauksessa ainoana turvalaitteena vain silloin, kun painokonetta ajetaan ryömintäajolla tai nykäyskäytöllä. Painokoneella painolevyjen vaihdon aikana on tärkeää, että konetta voidaan käyttää nykäyskäytöllä tai hitaalla nopeudella, vaikka nielujen suojukset ovat auki.

Tuotantonopeudella ajettaessa nielut on suojattava sähköisesti valvotuilla ja koneen hallintajärjestelmään kytketyillä suojuksilla.

Painokoneilla tarvitaan ääni- tai valomerkkiin perustuva käynnistysvaroitus. Käynnistysvaroituksella ilmoitetaan eri painokoneyksikköjen luona työskenteleville työntekijöille koneen käynnistymisestä ja annetaan riittävästi aikaa tai mahdollisuus muilla keinoin välttää koneen käynnistymisestä aiheutuvat vaarat. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi valoverhoja ja turvamattoja.

Taittokoneet

Arkkipinon nostolaitteen tahaton laskeutuminen on estettävä esimerkiksi automaattilukituksella. Automaattisesti laskeutuvan pinonkannatuslevyn tulee pysähtyä selkeästi ennen lattiaa siten, ettei puristumisvaaraa ole. Laskeminen siitä alaspäin tulee olla mahdollista vain pakkokäytöllä.

Taittolaitteen liikkuvat osat, kuten vetotelat, kuljetus- ja taittosylinterit, leikkaus- ja taittoterät sekä muut vaaralliset liikkuvat osat, on suojattava koteloimalla.

Esipuristustelojen nieluissa tulee olla suojukset, ja alistuspuolen väliinjäämiskohdat on suojattava. Myös taittotaskut tulee koteloida.

Kotelon mahdollisesti avattavat luukut tai ovet on varustettava turvarajakytkimillä, jotka pysäyttävät koneen luukkuja avattaessa tai niiden auetessa. Koneen käynnistyminen uudestaan ei saa olla mahdollista muuten kuin käyttämällä käynnistykseen tarkoitettua hallintalaite.

Taittokoneella tapahtuvan häiriön, kuten arkin rypistymisen tai taittumisen, tulee johtaa koneen automaattiseen pysähtymiseen. Pysähtyminen voidaan toteuttaa esimerkiksi häiriövalvonta-anturein.

Lankasidontakoneet

Lankasidontakoneen automaattinen syöttö vähentää toistotyötä ja työskentelyn tarvetta liikkuvien koneen osien lähellä. Neulontasatula voidaan suojata sähköisesti valvotulla, läpinäkyvällä suojalaitteella.

Alistuslaitteen hoitopuolen turvallisuus voidaan varmistaa sähköisesti valvotulla turvalaitteella, joka estää takertumisen siirtolaitteisiin koneen käydessä ja pysäyttää koneen, kun alistuslaite avataan.

Stiftauskoneet

Stiftauskoneen nitomapää (sivut ja stiftauslangansyöttölaite), hihnapyörät, hihnat ja syöttölaite tulee suojata. Nitomapää voidaan suojata esimerkiksi kiinteällä suojuksella tai sähköisesti valvottavalla, siirtyvällä turvalaitteella. Kiinteä suojus on kiinnitetty paikalleen pysyvästi tai kiinnittimillä, joiden avaaminen on mahdollista vain työkaluilla.

Vahingossa tapahtuva työriski on estettävä hallintalaitteen ja -järjestelmän rakenteella. Voimansiirtolaitteet koteloidaan ja käynnistyspoljin varmistetaan tahattoman liikkeen varalta koteloinnilla.

Liimanidontakoneet

Jyrsimien ja leikkaavien terien on oltava suojattuina. Suojaimien tulee olla kiinteitä tai työkalujen avulla poistettavia. Kuljettimien, ketjujen ja ketjupyörien muodostamat puristuskohdat voidaan suojata esimerkiksi muovilevyllä tai teräsverkolla.

Pinonkäsittelylaitteet

Työntekijän ulottuminen pinonkääntäjän, kääntölaitteen, pinoamislaitteen, pinonluovutuslaitteen tai sylinteripinontalaitteen vaara-alueelle tulee estää esimerkiksi koteloimalla laitteet tai käyttämällä valosähköisiä antureita.

Kuljettimet

Hihnojen ja telojen väliset nielut on suojattava nieluun sijoitettavalla suojalaitteella, esimerkiksi tasomaisella nielusuojalla, profiiliteräksisellä nielusuojalla tai suojakotelolla. Vaarallisten kuljetinruuhkien välttämiseksi hihnojen kitkaominaisuudet tulee valita peräkkäisissä kuljettimissa toisiaan vastaaviksi.


Seuraavaksi