Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Tapaturmat

Työpaikoilla tulee olla selkeät toimintaohjeet tapaturmien ja niiden tutkinnan varalta. Uhrille on saatava nopeasti apua, mahdolliset lisäonnettomuudet estettävä ja huolehdittava ilmoituksista vakuutusyhtiölle sekä vakavien tapaturmien sattuessa myös poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.  

Tapaturmasta tiedotuksen ja seurannan toteuttamisesta tulisi työpaikalla sopia etukäteen. Edellä esitetyt toimintamallit ja ohjeet voidaan kirjata työsuojelun toimintaohjelmaan. 

Tapaturman tutkinnasta saatujen tietojen perusteella

  • määritetään toimenpiteet, joilla tapaturman syyt voidaan poistaa
  • laaditaan aikataulu sekä nimetään vastuuhenkilö toimenpiteiden toteuttamiseksi
  • käytetään tutkimuksesta saatuja tietoja hyödyksi työympäristön suunnittelussa, työntekijöiden opastuksessa ja ohjauksessa. 
  • seurataan, kuinka toimenpiteet vaikuttavat tapaturmien torjuntaan. 

Tapaturman viranomaistutkintaa varten olisi hyvä säilyttää tapahtumapaikka tutkintaan asti koskemattomana, mutta havaintoja ja valokuvia on hyvä ottaa mahdollisimman nopeasti. 

Työnantajan tulee pitää tapaturmaluetteloa, joka on pyydettäessä näytettävä työsuojeluviranomaiselle, poliisille ja työntekijöiden valitsemalle työsuojeluvaltuutetulle heidän laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamista varten. 

Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä tämä laki ja tieto työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä.  

Ammattitaudit

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä esiintyvistä työhygieenisistä altisteista tai esimerkiksi tietystä fyysisestä kuomituksesta. Psyykkisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja. Kun tarkkaa altistumisen tai sairastumisen ajankohtaa ei ole tiedossa, pidetään ammattitaudin sattumisajankohtana sitä hetkeä, jona vahingoittunut ensi kertaa tämän sairauden takia hakeutui lääkärin tutkittavaksi. Onkin oleellista ilmoittaa ja kirjata mahdolliset oireilut ja tuntemukset ajoissa. 

Ammattitaudit ovat työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja. Ammattitautiluetteloon on listattu altisteita ja sairauksia, joilla on todettu olevan lääketieteellinen syy-yhteys (esimerkiksi melu – sisäkorvatyyppinen kuulonalenema). Muitakin kuin luettelossa mainittuja sairauksia voidaan korvata ammattitautina, jos syy-yhteys voidaan riittävällä todennäköisyydellä osoittaa. 

Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää lääketieteellistä tutkimusta. Jos työntekijä epäilee oireidensa työperäisyyttä, tulee hänen hakeutua tutkimuksiin työterveyslääkärille, joka arvioi tarpeen lähettää työntekijä lääketieteellisiin tutkimuksiin. 

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Viranomainen arvioi esim. työpaikkatarkastuksen tarvetta. 

Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Vakuutusturvaan ovat oikeutettuja kaikki työsuhteessa työtä tekevät henkilöt. 

Ammattitautien tutkinta antaa tietoa yrityksen työsuojelutoiminnan suunnitteluun ja vastaavien tapausten torjuntaan. Torjuntatoimenpiteet voivat olla esimerkiksi 

  • tietämyksen lisääminen altistavista tekijöistä 
  • työmenetelmän, työvälineen tai tuotantoprosessin muutos 
  • altistavan tekijän korvaaminen vähemmän haitallisella 
  • altistumisen seurannan kehittäminen. 

Työperäinen oireilu kannattaa selvittää mahdollisimman ajoissa. Ei siis pidä jäädä odottelemaan oireilun kroonistumista tai ammattitaudiksi kehittymistä, vaan oireiden juurisyyt tulee selvittää välittömästi. Selvittämisessä voi hyödyntää samanlaisia menetelmiä kuin tapaturmien tutkinnassakin. Mitä aiemmin tilanne päästään korjaamaan, sen helpompaa korjaaminen on ja sitä vähäisemmiksi vahingot jäävät. 

Työtapaturmista ja ammattitaudeista ilmoittaminen 

Työtapaturman sattuessa on työnantajan tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiöön, mikäli on odotettavissa, että vakuutusyhtiö joutuu suorittamaan korvauksia. Työnantajan on myös toimitettava vakuutustodistus tapaturman uhria hoitavaan laitokseen. Kuolemaan johtavissa tai vaikean vamman aiheuttavissa työtapaturmissa on työnantajan tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaisille, poliisille ja vakuutusyhtiölle. Vaikealla vammalla tarkoitetaan sellaista vammaa, joka todennäköisesti jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja. Kun lääkäri on todennut ammattitaudin, on hänen tehtävä siitä ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. 


Seuraavaksi