Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

ATEX-määräys säätelee räjähdysvaarallisia tiloja ja niissä käytettäviä laitteita. Tavoitteena on suojella tällaisissa tiloissa työskenteleviä työntekijöitä, yhtenäistää tiloissa käytettäviä koneita ja laitteita sekä taata EX-laitteiden vapaa kauppa. Määräykset koskevat työpaikkoja, joissa palavat nesteet, kaasut tai höyryt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Räjähdysvaarallinen tila on tila, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Palava kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä normaalipaineisen ilman kanssa voi aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

EX-laitteet 

EX-laitteita ovat kaikki sellaiset koneet ja laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi EX-tiloissa. Tällaisia laitteita voivat olla mm. sähkö- ja elektroniikkalaitteet, pumput, vaihteistot, pneumaattiset laitteet, trukit ja polttomoottorit. EX-laitteiden tulee täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, ja ne on merkittävä sekä CE- että EX-merkinnöillä. EX-laitteet jaetaan ryhmiin I ja II.  

EX-tilat 

EX-tiloja ovat yleensä palavien nesteiden tai kaasujen valmistus-, käsittely- ja varastointitilat. Räjähdysvaara voi syntyä myös työtilan sopivasta pölyn ja ilman seoksesta.

Esimerkiksi nestekaasun tai isopropanolin varasto on räjähdysvaarallinen tila. Usein myös silpunpoistolaitteiden yhteydessä olevat pölynsuodatustilat tai vähintäänkin suodattimien sisäpuoliset osat luokitellaan EX-tiloiksi.

Työnantajalla on useita velvollisuuksia räjähdysvaaran ehkäisemiseen ja työntekijöiden suojeluun: 

 1. Räjähdysvaaran selvittäminen. Työ- ja tuotantoprosessi on arvioitava kokonaisvaltaisesti. Onko prosessissa mukana palavia aineita, syntyykö sellaisia väli- tai lopputuotteena tai häiriön vuoksi? Pääseekö aine kosketuksiin syttymislähteen kanssa?
 2. Räjähdysten estäminen ja niiltä suojautuminen. Voidaanko räjähdysvaarallisten ilmaseosten syntyminen estää vähentämällä palavien aineiden käyttöä? Pölykertymiä voidaan välttää puhdistamalla työskentelytilat säännöllisesti. Syttyminen voidaan estää suojatoimenpiteillä, kuten tilaluokituksella ja laitevalinnoilla. 
 1. Räjähdyksen vahingollisten vaikutusten vähentäminen.  
 1. Tilojen luokittelu. EX-tilat luokitellaan räjähdysvaarallisten ilmaseosten esiintymistodennäköisyyksien mukaan. Tilaluokassa 0 ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti ja usein. Toinen ääripää on tilaluokka 22, jossa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.  
 1. Sähköasennukset. EX-tilojen sähköasennusvaatimuksiin sisältyy lisävaatimuksia tai poikkeuksia tavanomaisiin sähköasennuksiin nähden. 
 1. Varoitusmerkki. EX-tilojen sisäänkäyntien yhteydessä on varoitusmerkki, joka on kolmion muotoinen ja jossa on mustat EX-kirjaimet keltaisella taustalla. 
 1. Työntekijöiden suojelu. Työnantajan tulee laatia työntekijöille kirjalliset toimintaohjeet sekä opastaa heitä suojaukseen liittyvissä asioissa. Vaarallisissa töissä tulee käyttää työlupajärjestelmää. 
 1. Vaaran arvioinnin tulokset, suojaustoimenpiteet, tilojen luokittelu ja muut säädetyt asiat esitetään räjähdyssuojausasiakirjassa. 

Esimerkkejä turvallisuustoimista painosalissa:

 • Maadoita palavaa nestettä sisältävät metalliset astiat ja huolehdi riittävästä ilmankosteudesta.
 • Estä maadoituksella painokoneen varautumista.
 • Käytä ohjeidenmukaista vaatetusta.
 • Konsultoi asiantuntijaa, jos työpaikalla ei ole riittävää osaamista.
 • Haihtumisen estäminen: Älä säilytä palavia nesteitä avonaisissa astioissa.
 • Syttymislähteiden poistaminen: Vältä kipinöivien työkalujen käyttöä.

Seuraavaksi